วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

กิจกรรมนำชมครั้งที่ ๑

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมาธิการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ได้จัดกิจกรรมนำชมการทำงานของโครงการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎกวัดเทพธิดารามวรวิหาร ครั้งที่ ๑ ขึ้น สืบเนื่องมาจากนโยบายของสมาคมในอันที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมไทย มรดกวัฒนธรรมของชาติ โดยมีเป้าหมายที่อาคารทางศาสนาที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วย จึงได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎกวัดเทพธิดารามวรวิหารขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้สถาปนิกได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ ได้เรียนรู้วิธีการในการทำแบบอนุรักษ์ จากการลงมือปฏิบัติจริง และเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ อาสาสมัครและคณะทำงานของโครงการได้มาทำงานภาคสนามกันที่วัดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ กิจกรรมในวันนี้จึงได้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ และสาธารณชนโดยทั่วไป ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชม รับทราบความคืบหน้าของโครงการ พร้อมๆกับการชมความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่วัดเทพธิดารามวรวิหาร และวัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งอยู่ติดกัน ผ่านการบรรยายจากความรู้และประสบการณ์ของที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรม อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และรศ.ดร.ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและผังเมือง ผู้เคยอาศัยอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่คณะสถาปัตย์

กิจกรรมนำชมได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๐๐น. ณ บริเวณ ศาลาด้านข้างพระอุโบสถ มีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๘๑ คน คุณวสุ โปษยะนันทน์ ประธานกรรมาธิการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ในฐานะหัวหน้าโครงการได้เล่าถึงความเป็นมาของโครงการ และกล่าวแนะนำที่ปรึกษา คณะทำงาน และอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ แล้วเชิญให้เข้าไปสักการะ พระพุทธเทววิลาส พระประธานในพระอุโบสถ ก่อนฟังการบรรยายของที่ปรึกษาโครงการทั้ง ๒ ท่าน ได้รับความรู้ต่างๆ ทั้งในเรื่องของประวัติความเป็นมา การก่อสร้าง และลักษณะทางสถาปัตยกรรม ซึ่งถือเป็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ตลอดจนเรื่องราวของการอนุรักษ์และการสืบสานรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย ทั้งของวัดเทพธิดาราม และวัดราชนัดดาราม รวมทั้งเรื่องการรื้อโรงภาพยนตร์เฉลิมไทย เพื่อเปิดมุมมองให้กับโลหะปราสาท นำมาสู่การปรับปรุงบริเวณเป็นลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๓ ในปัจจุบัน ทั้งนี้คุณทวีจิตร จันทรสาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ยังได้กล่าวถึงนโยบายและเจตนารมย์ของสมาคม ในโครงการนี้อีกด้วย

จากนั้นเป็นการนำชมภายในวัดเทพธิดาราม โดยมี ผศ. พงศกร ยิ้มสวัสดิ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เล่าถึงความสำคัญและการสื่อความหมายในงานสถาปัตยกรรม จากนั้นไปชมการทำงานของอาสาสมัครที่อาคารหอไตร พร้อมๆกับการที่ได้เห็นความเสื่อมสภาพของอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีการพูดคุยซักถาม อาสาสมัครถึงรูปแบบวิธีการสำรวจ ทำแบบเก็บข้อมูล ตลอดจนแนวทางที่จะใช้ในการอนุรักษ์กับหอไตรนี้ ปิดท้ายในส่วนของวัดเทพธิดารามด้วยการเข้าชมกุฏิสุนทรภู่ อาคารรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นที่ปัจจุบันได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์

ในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นการนำชมวัดราชนัดดาราม เริ่มต้นที่การสักการะพระประธานในพระอุโบสถ ฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพจิตรกรรม และโครงการอนุรักษ์ต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่ และออกไปที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ชมการออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ พลับพลาที่ประทับต้อนรับราชอาคันตุกะและมุมมองอันงดงามของโลหะปราสาท เป็นการสรุปภาพแห่งความประทับใจในคุณค่าของสถาปัตยกรรมไทยที่ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไป และให้คอยชมผลงานการเก็บข้อมูลและการทำแบบอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ได้ในงานสถาปนิก ๕๒

(ทั้งนี้สามารถมีส่วนร่วมสมทบทุนในการบูรณะหอพระไตรปิฎก วัดเทพธิดารามวรวิหารได้โดยติดต่อได้ที่เลขานุการโครงการ คุณวราภรณ์ ๐๒-๖๒๘๘๒๘๘)

ไม่มีความคิดเห็น: