วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

โครงการหอไตรวัดเทพธิดารามได้เริ่มขึ้นแล้ว(๑๔ ธค.๕๑)


ขณะนี้โครงการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎกวัดเทพธิดารามวรวิหาร โดยกรรมาธิการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณีได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังจากที่คุณทวีจิตร จันทรสาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯได้เข้าพบท่านเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ และ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ และจะได้มีการทำงานภาคสนามที่วัด ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. จนถึง ๑๕.๐๐ น.ไปจนถึงตลอดเดือนมกราคม ๒๕๕๒ โดยในวันที่ ๑๓ ธันวาคม คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยกรรมาธิการอนุรักษ์ของสมาคมฯ หลายท่านได้นัดพบอาสาสมัครเป็นครั้งแรก มีการแนะนำตัว ชี้แจงที่มาของโครงการ และวางแผนการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งได้เริ่มลงมือปฏิบัติการสำรวจ ทำแบบสภาพปัจจุบันของอาคารหอไตรเลยทันที

ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม เป็นพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ คุณวสุ โปษยะนันทน์ ประธานกรรมาธิการอนุรักษ์ด้านไทยประเพณี ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้เริ่มทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด โดยมีหลวงพ่อศิลาขาวเป็นพระประธาน ณ พระอุโบสถ มีการกล่าวรายงานเจตนารมย์ของนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในอันที่จะให้สมาคมได้แสดงบทบาทเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย สำหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมเป็นอาสาสมัครก็ยังมีโอกาสที่จะได้ทำบุญร่วมกันในลำดับต่อไป เสร็จพิธีด้วยการรับโอวาทและน้ำพระพุทธมนต์ จากพระเทพวิสุทธิเมธี ท่านเจ้าอาวาส ซึ่งท่านอำนวยพรให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอให้ทำงานด้วยความตั้งใจถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้น รศ.ดร. ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ ที่ปรึกษาท่านหนึ่งของโครงการได้ให้คำแนะนำ ข้อคิดในการทำงาน ก่อนที่จะได้ปฏิบัติงานกันต่อในบริเวณหอไตรและกุฏิคณะ ๕ งานนี้ยังมีคุณวรชัย ตันติศิริวัฒน์ อุปนายกมาร่วมพิธีการด้วย

นอกจากงานรังวัดเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรมของอาคารหอไตร ในลำดับต่อไปจะได้บันทึกข้อมูลลักษณะการเสื่อมสภาพของอาคาร เก็บข้อมูลลอกลายส่วนประดับ สำรวจข้อมูลทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมและบริเวณของกุฏิคณะ ๕ ทั้งหมด เก็บข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของอาคาร งานโบราณคดีและงานวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ด้วยความตั้งใจที่จะได้ทำการบันทึกขั้นตอนของการดำเนินการตามหลักวิชาการของการอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์ที่สุด

สมาชิกที่สนใจยังสามารถสมัครเข้ามาร่วมโครงการในฐานะอาสาสมัครได้ หรือมาเยี่ยมชม ให้กำลังใจและชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย พระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ ๓ที่วัดเทพธิดารามวรวิหารได้ โดยสอบถามรายละเอียดได้ทาง อีเมล์ asatemple@gmail.com หรือ ติดต่อคุณวราภรณ์ โทร ๐๒-๖๒๘๘๒๘๘

จาก จดหมายเหตุอาษา ๑๑:๑๒-๒๕๕๑

ไม่มีความคิดเห็น: